Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức chúng tôi, GoPay (CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH TOÁN GOPAY VIỆT NAM và/hoặc các Bên Liên Kết của chúng tôi (gọi chung là “ Công Ty ”, “ Chúng Tôi ”, hay “ Của Chúng Tôi ”), thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Hệ Thống và Trang Web.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này để bảo đảm bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của Chúng Tôi.

Chính Sách Bảo Mật này bao gồm những nội dung chính sau:

 1. Định nghĩa
 2. Phạm vi Thông Tin Cá Nhân được thu thập
 3. Việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà Chúng Tôi thu thập
 4. Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân mà Chúng Tôi thu thập
 5. Chuyển Thông Tin Cá Nhân xuyên biên giới
 6. Thời gian Xử lý Thông Tin Cá Nhân
 7. Truy cập và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân
 8. Nơi Chúng Tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn
 9. Bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn
 10. Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này
 11. Ngôn ngữ
 12. Xác nhận và chấp thuận
 13. Tài liệu tiếp thị và quảng cáo
 14. Dữ liệu ẩn danh
 15. Trang web của bên thứ ba
 16. Làm thế nào để liên lạc Chúng Tôi

 1. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi được định nghĩa khác đi dưới đây, tất cả các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ có cùng ý nghĩa được quy định đối với các thuật ngữ đó trong Điều Khoản Sử Dụng Cho Người Dùng GoPay .

   

Thông Tin Cá Nhân ” nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà Chúng Tôi có hoặc có thể có quyền truy cập, bao gồm dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên cá nhân, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin sinh trắc học, tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng, giới tính, thông tin xe, hình ảnh, dữ liệu sức khỏe, thông tin liên quan đến tài chính và các thông tin khác của một cá nhân mà, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.

   

Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi ” nghĩa là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; Là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý.

 1. PHẠM VI THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

 1. Chúng Tôi thu thập một lượng thông tin nhất định (có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân) về bạn. Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi thu thập có thể do bạn cung cấp trực tiếp (ví dụ, khi bạn đăng ký là Người Dùng, hoặc bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Chúng Tôi theo cách thức khác) hoặc do các bên thứ ba cung cấp, hoặc được thu thập tự động khi bạn sử dụng Hệ Thống. Chúng Tôi có thể thu thập thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau và cho các mục đích khác nhau (bao gồm các mục đích được cho phép theo Luật Áp Dụng). Nếu bạn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn cho Chúng Tôi, Chúng Tôi không thể tạo điều kiện hoặc liên lạc với các bên liên quan.

Thông tin có được trực tiếp từ bạn hay từ thiết bị di động của bạn

 • Khi bạn đăng ký và tạo Tài Khoản với Chúng Tôi qua Hệ Thống, bạn phải cung cấp cho Chúng Tôi một số Thông Tin Cá Nhân, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu còn thời hạn kèm ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ thực; địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn, và một danh tính (ID) Tài Khoản và/hoặc mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để truy cập Hệ Thống sau khi đăng ký. Nếu bạn đăng ký và tạo Tài Khoản với tư cách tổ chức, bạn phải cung cấp cho Chúng Tôi một số thông tin của tổ chức, bao gồm tên giao dịch đầy đủ và tên viết tắt, mã số doanh nghiệp/ mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, số điện thoại và Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi hoặc Thông Tin Cá Nhân của người đại diện hợp pháp.

 • Trong trường hợp bạn đã đăng ký Tài Khoản của mình trong bất kỳ Hệ Thống có sẵn nào trước đó, bạn đồng ý rằng, bằng cách đăng ký hoặc tạo Tài Khoản của bạn trong phiên bản mới nhất của Hệ Thống và tiếp tục sử dụng Tài Khoản của bạn, bạn đồng ý cho Chúng Tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để cung cấp của các dịch vụ thông qua Hệ Thống hiện có theo Chính Sách Bảo Mật này.

 • Khi bạn sử dụng Hệ Thống, bạn phải cung cấp cho Chúng Tôi những thông tin liên quan có thể được Chúng Tôi yêu cầu một cách hợp lý cho Hệ Thống hoạt động. Ví dụ nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin của loại Dịch Vụ mà bạn đang muốn sử dụng và các thông tin chi tiết liên quan đến (các) Giao Dịch.    

   

Thông tin được thu thập bất cứ khi nào bạn sử dụng Hệ Thống hay truy cập Trang Điện Tử của Chúng Tôi

 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng Hệ Thống hay truy cập Trang Điện Tử của Chúng Tôi, Chúng Tôi đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của bạn, ví dụ như địa chỉ giao thức internet (IP), những thông tin như các trang web đã xem trước đó hay sau đó, thời lượng của mỗi lượt truy cập/phiên truy cập, danh tính (ID) của thiết bị internet, danh tính (ID) quảng cáo di động hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông, cũng như thông thiết bị khác tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Hệ Thống hay Trang Điện Tử của Chúng Tôi.

 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng Hệ Thống hay truy cập Trang Điện Tử của Chúng Tôi, một lượng thông tin nhất định cũng có thể được thu thập trên cơ sở tự động bằng cookies. Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hay thiết bị di động của bạn. Chúng Tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện Hệ Thống và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động hay trình duyệt internet của bạn để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể. Thiết bị di động và/hoặc trình duyệt của bạn cũng sẽ cho phép bạn xóa bỏ vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trước đó. Tuy nhiên, việc xóa bỏ như vậy có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Hệ Thống hay Trang Điện Tử của Chúng Tôi.

Thông tin được thu thập từ bên thứ ba

 

Chúng Tôi cũng có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của Bạn từ các bên thứ ba (bao gồm đại lý, bên bán, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ ai khác cung cấp dịch vụ cho Chúng Tôi, người thu thập Thông tin cá nhân của bạn và / hoặc thực hiện các chức năng thay mặt Chúng Tôi hoặc người Chúng Tôi cộng tác). Trong những trường hợp như vậy, Chúng Tôi sẽ chỉ thu thập Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó tham gia hoặc mục đích hợp tác của Chúng Tôi với các bên thứ ba đó (như trường hợp có thể), miễn là Chúng Tôi đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên thứ ba như vậy sẽ cam kết với Chúng Tôi để có được sự đồng ý của Bạn về việc tiết lộ Thông tin cá nhân của Bạn cho Chúng Tôi theo Chính Sách Bảo Mật và Luật Áp Dụng này.

Thông tin về các bên thứ ba do bạn cung cấp cho Chúng Tôi

 • Bạn có thể cung cấp cho Chúng Tôi Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân thứ ba khác (ví dụ, Thông Tin Cá Nhân liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của họ). Bạn cần có được sự chấp thuận của những cá nhân này để tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của họ cho Chúng Tôi – vui lòng xem mục “Xác nhận và Chấp thuận” bên dưới để biết thêm thông tin.

 1. VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng Tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được thu thập cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo Luật Áp Dụng. Ví dụ:

   

 • để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn là Người Dùng và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài Khoản của bạn là Người Dùng;
 • để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà Chúng Tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của Chúng Tôi trước khi Chúng Tôi đăng ký bạn là Người Dùng;
 • để cho phép Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ theo yêu cầu của bạn;
 • để xử lý và hỗ trợ các yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao dịch thanh toán do bạn thực hiện, bao gồm, trong trường hợp áp dụng, các giao dịch thực hiện qua bất kỳ hệ thống thanh toán và dịch vụ nào có sẵn trên Hệ Thống;
 • để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc sử dụng Hệ Thống;
 • để thông báo cho bạn về các bản cập nhật Hệ Thống hoặc các thay đổi đối với các Dịch Vụ được cung cấp và những điều khoản, điều kiện áp dụng tương ứng;
 • để xử lý và trả lời các câu hỏi và phản hồi nhận được từ bạn;
 • để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Hệ Thống nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn với tư cách là Người Dùng;
 • để theo dõi và phân tích các hoạt động người dùng và dữ liệu nhân khẩu học bao gồm các xu hướng và việc sử dụng các Dịch Vụ Vận Tải khác nhau có trên Hệ Thống; và
 • để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

Chúng Tôi cũng có thể thu thập và sử dụng thêm Thông Tin Cá Nhân do bạn cung cấp cho Công Ty cho các mục đích sau (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, Chúng Tôi sẽ luôn hành động một cách hợp lý và trong phạm vi cho phép theo quy định của pháp luật và không sử dụng Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):

 • để thực hiện các quy trình và chức năng kinh doanh liên quan;
 • để giám sát việc sử dụng Hệ Thống và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm người dùng và các chức năng của Hệ Thống hoặc Dịch Vụ;
 • để thực hiện hỗ trợ liên quan đến và giải quyết mọi khó khăn về kỹ thuật hoặc sự cố vận hành đối với Hệ Thống hoặc Dịch Vụ;
 • để tạo thông tin thống kê và dữ liệu phân tích ẩn danh cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm;
 • để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối;
 • để hỗ trợ cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng ra các trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản) liên quan đến Chúng Tôi và/hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Chúng Tôi; và
 • để cho phép Chúng Tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị, tuân thủ các yêu cầu nộp đơn và báo cáo theo quy định) và tiến hành kiểm tra kiểm toán, rà soát tổng thể và điều tra nội bộ.
 • cho việc đạt được mục đích liên quan đến việc chuẩn bị các tài liệu lịch sử vì lợi ích công cộng, hoặc cho mục đích liên quan đến nghiên cứu hoặc thống kê với biện pháp bảo mật thích hợp;
 • để ngăn chặn hoặc loại bỏ mối nguy hiểm đối với cuộc sống, cơ thể hoặc sức khỏe của một người;
 • khi cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng;
 • khi cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ mà Chúng Tôi thực hiện vì lợi ích công cộng, hoặc cần thiết cho việc thực thi quyền lực chính thức được giao cho Chúng Tôi; và
 • là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của Chúng Tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ người nào khác hoặc pháp nhân.

 1. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

 1. Chúng Tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ với các Công Ty Liên Kết, bên thứ ba và các bên khác của chúng tôi (" Bên Xử Lý ”) Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được Luật Áp Dụng cho phép (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, Chúng Tôi sẽ luôn hành động hợp lý và không tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân hơn những gì được yêu cầu cho mục đích cụ thể):

 • cho mục đích cho phép Chúng Tôi thực hiện hoặc cung cấp Dịch Vụ, bao gồm cả việc liên lạc với bạn;
 • trong trường hợp được hướng dẫn, yêu cầu hoặc ủy quyền bởi Luật Áp Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, điều tra hoặc chỉ thị theo quy định, hoặc tuân thủ các yêu cầu nộp đơn và báo cáo theo luật định hoặc theo quy định), cho mục đích được quy định trong Luật Áp Dụng đó; hoặc tuân thủ mọi yêu cầu, mệnh lệnh, chỉ thị hoặc chỉ dẫn khác từ Cơ quan chính phủ;
 • trong trường hợp có bất kỳ hình thức tố tụng pháp lý nào giữa Bạn và Chúng Tôi, hoặc giữa Bạn và một bên khác, liên quan đến hoặc liên quan đến Dịch Vụ, cho các mục đích của thủ tục tố tụng đó;
 • trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của Bạn cho các mục đích xử lý tình huống khẩn cấp đó;
 • trong tình huống liên quan đến sức khỏe hoặc lợi ích công cộng của bạn, Chúng Tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ và / hoặc các tổ chức khác có thể được chỉ định bởi các cơ quan chính phủ hoặc hợp tác với Chúng Tôi , cho các mục đích truy tìm nguồn gốc, hỗ trợ các sáng kiến, chính sách hoặc chương trình của chính phủ, an toàn công cộng và bất kỳ mục đích nào khác cần thiết một cách hợp lý;
 • liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần kinh doanh của Chúng Tôi bởi hoặc cho một công ty khác, cho các mục đích của giao dịch đó (ngay cả khi giao dịch cuối cùng không được tiến hành);
 • nơi Chúng Tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn đại lý, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ ai khác cung cấp dịch vụ cho Chúng Tôi, thực hiện các chức năng thay mặt Chúng Tôi hoặc người mà Chúng Tôi tham gia cộng tác thương mại), cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó tham gia, để thực hiện một số tiết lộ nhất định cho các bên thứ ba có liên quan được yêu cầu về mặt kỹ thuật để xử lý giao dịch của bạn hoặc cho các mục đích hợp tác của Chúng Tôi với các bên thứ ba đó (như trường hợp có thể ), có thể bao gồm cho phép các bên thứ ba đó giới thiệu hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Bạn hoặc các hoạt động tiến hành khác bao gồm tiếp thị , nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm; và
 • Trường hợp Chúng Tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với Bên Xử Lý, Chúng Tôi sẽ chỉ làm như vậy với mục đích họ giúp Chúng Tôi cung cấp Hệ Thống hoặc vận hành doanh nghiệp của Chúng Tôi (bao gồm, nơi bạn đã đăng ký vào danh sách gửi thư của Chúng Tôi, cho mục đích tiếp thị trực tiếp) hoặc cho mục đích của họ tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt Chúng Tôi. Ví dụ: Công Ty Liên Kết tại một quốc gia khác có thể xử lý và / hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Bạn thay mặt cho PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“ Tập đoàn GoTo ”) ở quốc gia của bạn. Tất cả các Bên Xử Lý của Chúng Tôi cam kết xử lý Thông Tin Cá Nhân mà họ nhận được từ Chúng Tôi theo Chính Sách Bảo Mật này và Luật Áp Dụng.

 1. Trong trường hợp không cần thiết để tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên liên quan của Bạn, Chúng Tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để xóa các phương tiện mà Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với Bạn với tư cách cá nhân trước khi tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

 1. Chúng Tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 1. Khác với quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, Chúng Tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn nếu Chúng Tôi thông báo trước cho Bạn về điều này và Chúng Tôi đã nhận được sự đồng ý của Bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ.

 1. CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia khác không phải là quốc gia bạn đang cư trú hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn đang có mặt trong khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Chúng Tôi cung cấp (“ Quốc Gia Khác ”), đến các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GoTo ở bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác và/hoặc nơi đặt các máy chủ và/hoặc trụ sở của nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của Tập đoàn bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác. Bạn hiểu rõ và đồng ý với việc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn ra khỏi quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

 1. THỜI GIAN XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân. Chúng tôi cũng cần lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong khoảng thời gian lưu trữ theo yêu cầu hay được cho phép theo Luật Áp Dụng. Chúng Tôi sẽ chấm dứt lưu trữ Thông Tin Cá Nhân, hoặc xóa bỏ phương thức qua đó Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với bạn với tư cách cá nhân, ngay khi có cơ sở khi cho rằng việc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân không còn phục vụ cho mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân và việc lưu trữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

 1. Trong trường hợp Chúng Tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các bên thứ ba, bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc các tổ chức có liên quan lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ tuân theo chính sách tương ứng của họ về lưu giữ dữ liệu. Thông tin được chuyển qua liên lạc giữa bạn và bên thứ ba này được thực hiện ngoài việc sử dụng Hệ Thống (như qua điện thoại, nhắn tin di động hoặc các phương thức liên lạc khác hoặc thông qua việc thu thập Thông tin cá nhân của bạn bởi các đại lý của Chúng Tôi) cũng có thể được giữ lại bằng một số phương tiện. Chúng Tôi không cho phép việc lưu giữ Thông Tin Cá Nhân bằng các phương thức như vậy và Chúng Tôi không có trách nhiệm nào với bạn về vấn đề này. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp lưu trữ nào như vậy đối với Thông Tin Cá Nhân của bạn. Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và miễn trừ cho Chúng Tôi, các chuyên viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và Đơn Vị Liên Kết của Chúng Tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu thanh toán, tổn thất, nợ phải trả, chi phí, tiền bồi thường thiệt hại và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí tổn và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ mọi trường hợp lưu giữ trái phép Thông Tin Cá Nhân của bạn.

 1. TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có thể yêu cầu Chúng Tôi cho phép truy cập và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn do Chúng Tôi lưu trữ và kiểm soát bằng cách liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Căn cứ vào Luật Áp Dụng, Chúng Tôi có quyền tính một khoản phí quản lý đối với các yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa đó.

 1. Chúng Tôi có quyền từ chối yêu cầu được truy cập hoặc chỉnh sửa một số hay toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của bạn mà Chúng Tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát nếu được cho phép hoặc yêu cầu theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào. Việc từ chối này có thể bao gồm những trường hợp Thông Tin Cá Nhân có thể có dẫn chiếu đến các cá nhân khác hoặc trường hợp yêu cầu truy cập hoặc yêu cầu chỉnh sửa vì những lý do mà Chúng Tôi cho một cách hợp lý là không đáng kể, không quan trọng hoặc không cần thiết.

 1. Chúng Tôi sẽ xử lý yêu cầu của Bạn, hoặc hoàn thành yêu cầu hoặc từ chối yêu cầu, và thông báo cho Bạn trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

 1. NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 1. Thông Tin Cá Nhân mà Chúng Tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng Tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của Chúng Tôi theo Chính Sách Bảo Mật này.

 1. Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Chúng Tôi ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc Đơn Vị Liên Kết của Chúng Tôi, trong phạm vi được cho phép theo Luật Áp Dụng. Trong trường hợp đó, Chúng Tôi sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia bạn đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của Chúng Tôi trong Chính Sách Bảo Mật này).

 1. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Việc bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với Chúng Tôi. Chúng Tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù Chúng Tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn xác nhận rằng Chúng Tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình và bạn không được chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai và bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động mà bạn sử dụng.

 1. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng Tôi có quyền xem xét lại và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này theo toàn quyền quyết định của Chúng Tôi vào từng thời điểm để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với các phát triển trong tương lai của Chúng Tôi và/hoặc các thay đổi về các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý. Nếu Chúng Tôi quyết định sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này, Chúng Tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy bằng thông báo chung được công bố trên Hệ Thống hoặc gửi vào địa chỉ e-mail của bạn nêu trong Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của Chúng Tôi, và việc bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống hay Trang Điện Tử, việc liên lạc với Chúng Tôi, hoặc việc truy cập và sử dụng các Dịch Vụ sau khi có bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi đó.

 1. NGÔN NGỮ

Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Việt, bản tiếng Anh và các bản ngôn ngữ khác (nếu có) của Chính Sách Bảo Mật này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 1. XÁC NHẬN VÀ CHẤP THUẬN

 1. Bằng việc nhấp chọn đăng nhập hoặc đăng ký, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Bảo Mật này và bạn chấp thuận tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể là bạn đồng ý và chấp thuận cho Chúng Tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử lý bằng cách khác Thông Tin Cá Nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

 1. Trong trường hợp bạn cung cấp cho Chúng Tôi Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân khác (ví dụ, Thông Tin Cá Nhân liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã có được sự chấp thuận của cá nhân đó về, và thay mặt cho cá nhân đó đồng ý với, việc Chúng Tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của những cá nhân đó.

 1. Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với bất kỳ hay mọi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo hợp lý cho Chúng Tôi theo thông tin liên hệ nêu tại Mục 6 của Chính Sách Bảo Mật này. Bạn cũng có thể thu hồi việc bạn chấp thuận cho Chúng Tôi gửi cho bạn một số thông báo và thông tin thông qua tính năng “không tham gia” hoặc “hủy đăng ký” cài đặt trong các tin nhắn Chúng Tôi gửi cho bạn. Tùy thuộc vào từng trường hợp và tính chất của sự chấp thuận mà bạn thực hiện thu hồi, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi thu hồi sự chấp thuận như vậy, bạn có thể không còn được sử dụng Hệ Thống hoặc một số Dịch Vụ. Việc bạn thu hồi sự chấp thuận có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài Khoản của bạn hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn với Chúng Tôi, với tất cả các quyền và nghĩa vụ phát sinh vẫn được bảo lưu toàn bộ. Khi nhận được thông báo bạn thu hồi sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, Chúng Tôi sẽ thông báo cho bạn về hậu quả có thể xảy ra của việc thu hồi sự chấp thuận đó để bạn có thể quyết định xem bạn có thực sự muốn thu hồi sự chấp thuận hay không.

 1. Bạn đồng ý và hiểu rằng theo quy định của Luật Áp Dụng, việc Bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc các hình thức xử lý dữ liệu cá nhân khác đã được Bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

 1. TÀI LIỆU TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

Chúng Tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), email, nhắn tin trực tuyến hoặc thông báo đẩy qua Hệ Thống để thông báo cho bạn về các ưu đãi, khuyến mãi hoặc sự kiện do Chúng Tôi, các đối tác, bên tài trợ hay bên quảng cáo của Chúng Tôi cung cấp hay tổ chức, hoặc để cung cấp thông tin cập nhật về Hệ Thống của Chúng Tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trong Hệ Thống (" Tài Liệu Tiếp Thị ), nếu bạn đã đồng ý đăng ký vào danh sách gửi thư của Chúng Tôi và / hoặc đồng ý nhận tài liệu tiếp thị đó từ Chúng Tôi.

Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông tin tiếp thị như vậy vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào bất kỳ tính năng “hủy đăng ký/unsubscribe” nào cài đặt trong trong email có liên quan, hoặc liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Xin lưu ý rằng nếu bạn lựa chọn không nhận thông tin, Chúng Tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn không mang tính chất quảng cáo, ví dụ như biên lai chuyến đi hoặc thông tin về Tài Khoản của bạn hay về Hệ Thống.

 1. DỮ LIỆU ẨN DANH

Chúng Tôi có thể tạo, sử dụng, cấp phép hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân, tuy nhiên, (i) tất cả các định danh đã bị xóa dữ liệu, một mình hoặc kết hợp với dữ liệu có sẵn khác, không thể được quy cho hoặc liên kết với hoặc không thể xác định bất kỳ người và (ii) đã được kết hợp với dữ liệu tương tự sao cho dữ liệu gốc tạo thành một phần của tập dữ liệu lớn hơn.

 1. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

 1. Hệ Thống và Trang Điện Tử có thể có các liên kết đến các trang điện tử thuộc sự quản lý và điều hành của các bên thứ ba. Chúng Tôi không kiểm soát cũng như không có nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với các trang điện tử này và đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin bởi các bên thứ ba đó. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của các trang điện tử của bên thứ ba đó để tìm hiểu phương thức các bên đó thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn.

 1. Khi bạn đang sử dụng Hệ Thống của Chúng Tôi và kích hoạt dấu vân tay và / hoặc các tính năng nhận dạng khuôn mặt trong thiết bị di động của bạn cho mục đích xác thực, xin lưu ý rằng Chúng Tôi không lưu trữ dữ liệu sinh trắc học như vậy. Trừ khi có thông báo khác cho bạn, dữ liệu đó được lưu trữ trong thiết bị di động của bạn và cũng có thể được lưu trữ bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà sản xuất thiết bị của bạn. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Chúng Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự truy cập hoặc mất mát trái phép nào đối với dữ liệu sinh trắc học đó được lưu trữ trong thiết bị của bạn.
 2. Các quảng cáo trên Hệ Thống hoặc Trang Điện Tử của Chúng Tôi hoạt động như các liên kết đến trang điện tử của bên quảng cáo và do vậy bất kỳ thông tin nào bên quảng cáo thu thập do bạn nhấp vào liên kết đó sẽ được bên quảng cáo liên quan đó thu thập và sử dụng theo chính sách bảo mật của bên quảng cáo đó.

 1. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc bạn muốn có quyền truy cập và / hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình hoặc khiếu nại về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ đến địa chỉ trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Chúng Tôi hoặc đường dây nóng của Chúng Tôi tại 1900636153 hoặc gửi thư điện tử đến hotro.vn@gopay.com.vn